यी हुन् सबै’भन्दा धनी अभि’नेता त’लब सुन्नु’भयो भने च’कित पर्नुहुन्छ ।

एजे’न्सी ।संसार मा येस्ता अभि’नेता छन् जस’को तलब सुन्दा’ हामी’लाई अच’म्म लाग्छ ! यिन’लाई द’रक भनेर पनि चिनि’न्छ तर यिनको नाम ‘डवे’न जोन सन् हो यदि त’पाइले रेस्लिं’ग हेर्नुभ’एको छ भने यिन’लाई सजिलै चिन्न’ सक्नु’हुन्छ’ ! पहि’लाका रे’स्लर हुन् रे’स्लिंग छोडेर ह’लियुड तिर लागेका र’क यति फेमस भएकी उनको जति तल’ब कुनै अ’भिनेता को छैन संसार मा हा’लचालको सू’चीअनुसार उनलाई संसार कै सबै’भन्दा धनी अभि’नेता भनेर पनि चिनिन्छ ! रेस्लिं’ग का किं’ग केही वर्ष देखि अ’भिनय मा रहेका छन् ! द रक लाई संसार का सबैभन्दा धनी अभिनेता को सुची…